ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.นันทวัน บุญลือ
ครู

นางวันทนา หมวดเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภักดี ด่านพิทักษ์กูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัคภร ประภารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมปภา รัตนารมย์
ครูชำนาญการ

น.ส.สุชาดา มาลีแก้ว
ครูชำนาญการ

นางพัชนีย์ วิจารณ์พล
ครูชำนาญการ

นางกรุณา เมืองแก้ว
ครูชำนาญการ

นางโศภิต คริเสถียร
ครู

นางสาวดวงนภา หม่อโป๊ะกู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวธกานต์ สมหมาย
ครูผู้ช่วย

นางทัศวรรณ บุญเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายทอง แซ่ว้าง
ครูอัตราจ้าง