ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนผดุงปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 1
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 27550
หมาย 3 แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 60188
หมาย 4เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 60147
หมาย 2บันทึกยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 60142
หมาย 1บันทึกการประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 60152
ฟอร์มแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563-1 Word Document ขนาดไฟล์ 358 KB 60200
ฟอร์มแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.78 KB 60155
รายงานเยี่ยมบ้าน63 Word Document ขนาดไฟล์ 629.9 KB 93515
แบบรายงานการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 93531
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 93597
รายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 302 KB 93640