ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอร์มแผนการสอนครูผู้สอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 334 KB 2916
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 2852
โครงการสอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 136.33 KB 2899
แบบรายงานการจัดทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 23823
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนผดุงปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 23833
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 31349
หมาย 3 แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 23989
หมาย 4เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 23938
หมาย 2บันทึกยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 23995
หมาย 1บันทึกการประกันคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 23969
รายงานเยี่ยมบ้าน63 Word Document ขนาดไฟล์ 629.9 KB 37300
แบบรายงานการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 17.05 KB 37330
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 37383
รายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 302 KB 37451