ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำร้องขอเอกสารแสดงผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269 KB 29
รายงานเอกสาร 2 Word Document ขนาดไฟล์ 170 KB 82
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 30.05 KB 3260
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.7 KB 2958
แบบประเมินฯ-PA-ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.84 KB 2928
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 29.55 KB 3268
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.66 KB 2939
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู Word Document ขนาดไฟล์ 28.43 KB 2929
แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.28 KB 44296
หมายเลข 2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 47474
หมายเลข 1 การประกันคุณภาพการเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 47508
ฟอร์มแผนการสอนครูผู้สอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 334 KB 48533
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 48440
โครงการสอนปีการศึกษา64 Word Document ขนาดไฟล์ 136.33 KB 48221
แบบรายงานการจัดทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 65.51 KB 48201
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนผดุงปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 48412
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 21.41 KB 48569
หมาย 3 แบบนิเทศการสอนสำหรับผู้สอน63 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48372
หมาย 4เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 48563
รายงานเยี่ยมบ้าน63 Word Document ขนาดไฟล์ 629.9 KB 48547
แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว เครือข่ายผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 48317
รายงานการประชุมผู้ปกครองครั้งที่-1-เทอม1 Word Document ขนาดไฟล์ 302 KB 50280