กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเนตรนภา สายเสือ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุษา กมุธากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญพิมล จุ่มอูป
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรทัย มาไกล
ครูผู้ช่วย

นายศุภกิจ จันทร์เกิด
ครูอัตราจ้าง