ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวาณิช แก้วเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอรวรรณนุช โอดแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุษา กมุธากรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรัญญู นิลนิยม
ครูชำนาญการ

นางสาวอำภา หล่อหลอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญพิมล จุ่มอูป
ครูผู้ช่วย

นายวิบูลย์ เมฆเสือ
ครูอัตราจ้าง