ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธิดา ปิ่นพาน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ย
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐณิชา ดีสลิด
ครูผู้ช่วย

นายทศพร กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย

นายจิรวัฒน์ นาควิจิตร
พนักงานราชการ

นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา สุกใส
ครูอัตราจ้าง