กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพีรพัฒน์ พรมพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธัญญาพร เกตุด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลพร เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลั่นทม ทองชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรานี อินทฉิม
ครูชำนาญการ

นางพัสภร กลิ่นหอม
ครูชำนาญการ

นางกิตติมา บุญเรือง
พนักงานราชการ

นางสาวธัญญา ปั้นสังข์
ครูอัตราจ้าง