กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธัญญาพร เกตุด้วง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบังอร บุญคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลพร เชื้อทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรานี อินทฉิม
ครูชำนาญการ

นายพีรพัฒน์ พรมพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลั่นทม ทองชุ่ม
ครูชำนาญการ

นางวันวิสา กลิ่นหอม
ครูชำนาญการ

นางกิตติมา บุญเรือง
พนักงานราชการ

นางสาวธัญญา ปั้นสังข์
ครูอัตราจ้าง