กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมปอง ภู่ยางโทน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ว่าที่ร.ต.พงศธร ประเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมาลินี สุยะวงศ์
ครูชำนาญการ

นางบรรจงรักษ์ กันแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา กาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวาณิช แก้วเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0898393789
อีเมล์ : wanit2002@hotmail.com

นางปิยฉัตร คนชม
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.สุรพล วงศ์กระจ่าง
ครูชำนาญการ

นางมณฑิรา บุษยะบุตร
ครูชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ ศรีชัยมงคล
ครูชำนาญการ

นางสาววาสนา เกษกรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตนา ฟูมั่น
ครูชำนาญการ

นายศรัญญู นิลนิยม
ครูชำนาญการ

นางสาวสมหญิง บุษดี
ครูชำนาญการ

นายจักรพันธ์ พลพัฒน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวเบญจวรรณ วงษ์กลม
ครู

นางอรทัย ประดับศรี
ครู

นางสาวอำภา หล่อหลอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวภคพร แสงปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวมยุรา รัญจวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพรรณ ประชัน
ครูอัตราจ้าง