ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกาญจนา ประสาทศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรสนอง ทิมแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี สวยสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรยา วิโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรพิชา มัตนามะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชรี ทากัมมา
ครูชำนาญการ

นางสุภาสินี สอนแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวเกศริน ปัญญาเหมือง
ครู

นางสาวจิรวดี วงศ์นาสัก
ครูผู้ช่วย