กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกาญจนา ประสาทศิลป์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรสนอง ทิมแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี สวยสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววีรยา วิโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรพิชา มัตนามะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาสินี สอนแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวเกศริน ปัญญาเหมือง
ครู

นางสาวจิรวดี วงศ์นาสัก
ครู