ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ปลอดภัยห่างไกล COVID-19 สำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาตามระดับการแพร่ระบาด ในชุมชนและในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ประกาศแจ้งการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข่าวสารของ "วิทยาลัยจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญาปรับรูปแบบการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 64
นำเสนอข้อเท็จจริงเรื่องกรณีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
ปฏิทินงานวัดและประเมินผล
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 64
ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง ยกเลิกการสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 แผนการเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนผดุงปัญญาว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และิื่นๆ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
การยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่ร้านค้าขายอาหารของโรงเรียนผดุงปัญญา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนรอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
แบบรายงานเยี่ยมบ้าน63
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63