ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :