นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวฉัตรฑริกา พิทักษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวสโรชา ใจครอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายธนากร วงษ์โม้
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาดนตรีศึกษา

นายพัฒนกิจ เต๋มา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาพลศึกษา

นายศุภกิจ ทาระวา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาพลศึกษา

นายอภิชาติ แก้วจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาพลศึกษา

นายเอกพล ฟักขำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาพลศึกษา

นางสาวสุภาพร แซ่ลี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาจีน

นางสาววิภาวรรณ เทียมเมฆ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาภาษาจีน

นางสาวณัฐฐา พันธ์โสภา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชานาฏศิลป์