การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมที่ 3  
กิจกรรมที่ 4  
กิจกรรมที่ 5  
กิจกรรมที่ 6  
กิจกรรมที่ 7  
กิจกรรมที่ 8  
กิจกรรมที่ 9   
กิจกรรมที่ 10  
กิจกรรมที่ 11 
กิจกรรมที่ 12