ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี ครูผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการเซิร์น ณ สหพันธรัฐสวิส ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องด้วยวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสนั่น วงษ์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา มอบหมายให้งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนผดุงปัญญา และ นางสาวปวิชญา เป็งแดง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนครูในการสัมภาษณ์ เพื่อไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ ประเทศ สมาพันธรัฐสวิส ของศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเหนือ ตอนล่าง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บัดนี้ ศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเหนือตอนล่างได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจำนวน 1 คน และครูจำนวน 1 คน ทั้งนี้ได้พิจารณาให้นางสาวปวิชญา เป็งแดง เป็นตัวแทนครู ของศูนย์แม่ข่ายภาคเหนือตอนล่าง


โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,17:44   อ่าน 60 ครั้ง