ภาพกิจกรรม
แนะแนวการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศในกับนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา
กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการเผยแพร่และแนะแนวการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษา ของกองทัพอากาศให้กับโรงเรียนผดุงปัญญา เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องในการรับสมัครนักเรียนข้ารับการศึกษาสถานศึกษาหลักของ
กองทัพอากาศ ในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ การเปิดโลกทัศน์ การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการตอบข้อซักถามให้กับนักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา ณ หอประชุมพะยอม
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,15:06   อ่าน 9 ครั้ง