ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนผดุงปัญญา แสดงความยินดีกับลูกน้ำเงินขาว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผลการแข่งขัน ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
  ได้แก่ 1.เด็กหญิงวริยาภรณ์ เกตุด้วง
         2.เด็กหญิงอธิติยา ตองเต
ครูผู้ควบคุม นางอรทัย  ประดับศรี นางสาวภคพร  แสงปัญญา นางสาวมยุรา  รัญจวน
สนับสนุนโดยนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,18:22   อ่าน 20 ครั้ง