ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนผดุงปัญญา แสดงความยินดีกับลูกน้ำเงินขาว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ "ล้านนาตาก คิดสร้างสรรค์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เครื่องปั๊มออกซิเจนโดยไม่ใช้ไฟฟ้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ผลการแข่งขัน ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
   ได้แก่ 1.เด็กหญิงนพภัสสร เหลืองสอาดกุล 
          2.เด็กหญิงวริยาภรณ์ เกตุด้วง
          3.เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร
ครูควบคุม นางปิยฉัตร คนชม นางอรทัย ประดับศรี นางสาวมยุรา รัญจวน
สนับสนุนโดยนายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,18:19   อ่าน 14 ครั้ง