ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :