ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :